Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) 2000 PIXELS z siedzibą we Wrocławiu informuje że:

niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.2000pixels.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie http://www.2000pixels.com nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane osobom trzecim.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, określonych w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako RODO);

 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 • udzielona zgoda.

§2
DEFINICJE

Administrator” – 2000 PIXELS z siedzibą we Wrocławiu.

Mogą się Państwo kontaktować z 2000 PIXELS w następujący sposób:

– przez e-mail: kontakt@2000pixels.com

– telefonicznie: 504006091

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający i korzystający ze strony http://www.2000pixels.com

„Strona” – strona internetowa znajdujące się pod adresem http://www.2000pixels.com

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe za pomocą adresu e-mail lub formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt na Stronie.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji o charakterze marketingowych.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania indywidualnej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu jego danych osobowych dla powyższych celów.

8. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowią:

 • udzielona zgoda przez Użytkownika

 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

10. Formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce Kontakt na Stronie umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem a także w celach marketingowych.

11. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawowe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (jedynie w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Aby skorzystać z powyższych praw, przysługuje Państwu uprawnienie do kontaktu z Administratorem.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawo wycofania zgody

Jedynie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie przez osoby trzecie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie bez jego wyraźnej zgody.

Bezpłatna konsultacja